Reklamační řád

Reklamační řád pro maloobchod
Tento Reklamační řád (dále jen „reklamační řád“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného
spotřebitelem prostřednictvím on-line obchodu rezna.cz, který provozuje Radka Režná Kubicová, OSVČ, fyzická osoba s provozovnou číslo 1009938801 na ulici Žižkova 1172/16 v Novém Jičíně. IČ 66927340
Živnostenské oprávnění vydal úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Nový Jičín dne 02.06.1997
ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
ZÁRUKA A REKLAMACE (výrobní vady oblečení)
"Na veškeré zboží zakoupené na e-shopu rezna.cz se vztahuje zákonná záruka 24 měsíců. Reklamace jsou řešeny dle platné legislativy ČR resp. platné novely Obchodního zákoníku ČR"
Reklamované zboží je třeba zabalit do balíku a přiložit stručný popis vady výrobku. Nezapomeňte uvést svoje aktuální kontaktní údaje. E-mail, telefonní číslo. Takto připravenou zásilku pošlete Českou poštou bez dobírky na adresu:
Radka Režná Kubicová, Žižkova 1172/16, 741 01 Nový Jičín
Po uplatnění reklamace budete v zákonné lhůtě (maximálně do 30 dnů) informování e-mailem či telefonicky o posouzení reklamace s návrhem jejího řešení. V případě posouzení reklamace jako oprávněné bude zboží:
OPRAVENO A ZASLÁNO ZPĚT (v případě odstranitelných vad nezpůsobených uživatelem nebo nesprávným užíváním)
• VYMĚNĚNO ZA NOVÉ, NEBO VRÁCENY PENÍZE (v případě neodstranitelných vad nebo výrobních vad nezpůsobených uživatelem)
  1. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.
  2. O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím emailového vyrozumění - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla.
  3. O průběhu reklamace se může zákazník informovat na telefonní lince +420 723 268 475 nebo mailu rezna@rezna.cz
  4. V případě oprávněné reklamace hradí prodejce minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět. Pokud si kupující zvolí např. dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné nejlevnější variantě, vrací prodejce pouze částku odpovídající ceně nejlevnější dopravy, kterou měl v době odesílání kupující na výběr napříč všemi dopravními společnostmi.
  5. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně 
 
V případě posouzení reklamace jako neoprávněné bude zboží zasláno zpět kupujícímu s vyrozuměním o zamítnutí reklamace a jeho odůvodněním. V případě nesouhlasu kupujícího se zamítnutím reklamace se řeší případy dle platných zákonů ČR." Bude-li Vaše reklamace vyhodnocena jako neoprávněná, zboží Vám bude vráceno zpět formou dobírky na Vaše náklady
* Dvouletou záruku si nelze u textilních výrobků vykládat tak, že výrobek musí vydržet dva roky. V novele Občanského zákoníku je jednoznačné vyjádření v § 619, odstavec 2, které konstatuje, že záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
Za rozpor s kupní smlouvou nebo za vadu textilního zboží nelze považovat a reklamaci nelze uplatit v případě, že:
  • změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku opotřebení či nesprávného používání, skladování, nesprávného zásahu či mechanického poškození
  • změna vlastností textilního zboží vznikla v důsledku neprovádění nutné údržby nebo v důsledku nesprávného provedení údržby
  • reklamace se týká vady, pro kterou byla sjednána nižší cena
  • jde-li o textilní zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo textilní zboží při převzetí kupujícím
  • textilní zboží již je zcela opotřebováno v rámci své užitné hodnoty
Záruka se nevztahuje
na nadměrné opotřebování zboží v důsledku jeho nesprávného používání uživatelem (mechanické poškození, chybné praní, používání nesprávných čistidel apod.). Zároveň se nevztahuje na běžné opotřebení zboží odpovídající charakteru zboží a době jeho užívání (jako jsou zipy, tkaničky, stahovací gumy, suché zipy, spony, ozdobné prvky apod.). Záruka se nevztahuje na poškození nebo opotřebování zboží z důvodu nesprávného užívání, ošetřování nebo výběru nesprávné velikosti
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz"
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“
V Novém Jičíně dne 06. ledna 2023